Zdenka Janeković Roemer

Zdenka Janeković  Römer rođena je 20. kolovoza 1961. u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu diplomirala je povijest i komparativnu književnost. Ondje je završila postdiplomski studij hrvatske povijesti u srednjem vijeku i magistrirala 1991. s temom “Dubrovačke obitelji u 14. i 15. stoljeću”. Doktorirala je 1997. godine s temom “Dubrovačko plemstvo u 15. stoljeću”.
Godine 1987. primljena je za asistenta na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je Odsjeku izabrana za izvanrednog profesora (2003). Od godine 2004. zaposlena je kao viši znanstveni suradnik u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. 
Tijekom rada na Filozofskom fakultetu predavala je Pomoćne povijesne znanosti, Hrvatsku povijest u razvijenom i kasnom srednjem vijeku, te Metodologiju povijesti. Povremeno je držala predavanja i ispite na predmetu “Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku”. Godine 1995-1999. predavala je na studiju povijesti na Pedagoškom fakultetu u Puli Hrvatsku povijest razvijenog i kasnog srednjega vijeka, te Pomo ne povijesne znanosti. Bila je
voditeljica Poslijediplomskog studija na Odsjeku za povijest od 2001.do 2004. Na poslijediplomskom studiju vodi predmete Hrvatska povijest u razvijenom srednjem vijeku, Hrvatska povijest u kasnom srednjem vijeku, te Historiografija i teorije znanosti o povijesti. Predaje i na poslijediplomskom studiju povijesti umjetnosti, komparativne književnosti i komparatistike. Održavala je i brojna predavanja na stranim sveučilištima. Predavala je i na
poslijediplomskom studiju “Kulturna povijest Jadrana” pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku. Od 2000. vanjski je ispitivač  na doktorskom studiju srednjovjekovne povijesti na Central European University u Budimpešti. Zajedno s Nellom Lonza, od 1993-1998. vodila je
Dubrovačku medievističku radionicu, pri Međunarodnom središtu hrvatskih sveućilišta u Dubrovniku.
Od 1990. sudjelovala je na  četiri projekta iz područja hrvatske srednjovjekovne povijesti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH. Surađuje s projektom “Triplex Confinium – hrvatska višegraničja u euromediteranskom obzorju”. Od 1994-1995. bila je  član međunarodnog projekta “Women and power in East Central Europe – Medieval and Modern”
Central European University u Budimpešti. Godine 2003. sudjelovala je u međunarodnom projektu “Rotte mediterranee e baluardi di sanita”, Centro Italiano di storia sanitaria ed ospedaliera del Veneto. Od godine 2004. voditelj je projekta “Business Life and Women’s Rights: the economical, legal and socio-religious situation of Jewish and Christian women in Austria, the Czech Republik and Croatia (13.-16.th century)” Institut für Geschichte der Juden in Österreich, za Hrvatsku. Sudjelovala je na na mnogim znanstvenim skupovima i radionicama u zemlji i inozemstvu, kao i u uredništvima znanstvenih  časopisa. Također je surađivala i sada surađuje u nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata. U inozemstvu se znanstveno usavršavala na bečkom sveu ilištu – Institut für Wirtschafts- und
Sozialgeschichte, zatim na Central European University u Budimpešti, te na Max-Planck Institut für Geschichte u Göttingenu.  Član je redakcije  časopisa Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, te Dubrovnik Annals. Sura uje u Oxford Dictionary of the Middle Ages. Od 2004. zamjenica je predsjednika Hrvatskog nacionalnog odbora povijesne znanosti.   
Godine 2000. nagrađena je godišnjom nagradom Matice hrvatske za najbolje znanstveno djelo, za knjigu Okvir slobode. Dubrovačka vlastela između srednjovjekovlja i humanizma.
Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1999.
Glavna područja njezina istraživanja su plemstvo, obitelj, društvena praksa i kultura u srednjovjekovnom i ranonovovjekovnom Dubrovniku. Izučavala je također političke i društvene institucije Dubrovačke Republike i njezine odnose s Venecijom i ugarskom krunom. Bavila se pitanjima društvene, političke, kulturne i rodne povijesti, povijesne demografije, te historijske antropologije. Istraživala je i problematiku teoretskih dimenzija povijesne discipline. U posljednje vrijeme bavi se kulturnom, vjerskom i društvenom
poviješću kasnog srednjovjekovlja i ranog novoga vijeka. Na te je teme objavila pet knjiga i pedesetak radova. Objavljuje i prevodi izvornu građu iz srednjeg i ranog novog vijeka s latinskog i talijanskog jezika.

E: zdenka.janekovic-roemer@zg.htnet.hr