Hana Breko Kustura

 

dr. sc. Hana BREKO KUSTURA, nasl. izv. prof.

 • Znanstvena je suradnica zaposlena u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe, Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU.
 • 1993. je diplomirala muzikologiju i glazbenu publicistiku  na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Pri istoj je ustanovi magistrirala (1998.) i doktorirala  muzikologiju (2002.).
 • Od 1998.-2004. bila je  naslovni predavač i docent pri  Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Zagreb
 • Redovita je članica Hrvatskog muzikološkog društva (HMD), Međunarodnog društva za himnologiju, Studijske skupine “Cantus planus” IMS-a, te Hrvatskog društva skladatelja (HDS)
 • 1993. dobila je Nagradu Hrvatskog glazbenog zavoda.
 • Bila je stipendistica sljedećih fondacija : DAAD (1992, 1994/1995), za studijski poslijedipski boravak pri Institutu za muzikologiju i Arhivu “Bruno Stäblein” Sveučilišta “Friedrich-Alexander” Erlangen-Nürnberg, 1996. i 1999. stipendistica fondacije Research Support Scheme (RSS) za boravak pri Institutu za muzikologiju Budimpešta te  Švedskog instituta u godini 1997. za studijski boravak pri “Corpus troporum” institutu u Stockholmu.
 •  Godine 2003. i 2008. dobitnica je potpore Zaklade HAZU za studijske boravke u arhivima Triera, Bruxellesa i Luxembourga.
 • Bila je gost predavač na Sveučilištima u Europi, SAD-u i Kanadi.
 • Objavila je 3 knjige i pedeset izvornih znanstvenih radova.
 • Dobitnica je Nagrade HAZU 2003. godine za najviša znanstvena dostignuća na području muzikologije za knjigu Misal MR 70 zagrebačke Metropolitanske knjižnice.

Suradnja na  znanstvenim projektima:

– “Sređivanje, katalogizacija i obradba muzikalija u Hrvatskoj”; glavni istraživač: akademik Stanislav Tuksar (1997. – 2007.)

– “Spomenici hrvatske glazbene baštine” , Voditelj projekta: dr. sc. Ennio Stipčević (2007. – 2012.)

– Projekt TRADIME (“Tracking the Dissemination of Italian Music in Europe, 16th-17th century”) – partner, u svojstvu istraživača iz Odsjeka za povijest hrvatske glazbe HAZU. Tema: hrvatski izvori za liturgijsku glazbu kasnog srednjega vijeka i njezine spone s talijanskim glazbenim centrima (od 2012.-)

Područje znanstvenog interesa:

 • Liturgijska glazba srednjega vijeka i njezini izvori
 • Srednjovjekovna hrvatska glazba u europskom kontekstu
 • Franjevački liturgijsko-glazbeni rukopisi iz Dalmacije (15.-18. stoljeće)

Recentno objavljeni radovi (izbor)

Knjige:

2003.

Misal MR 70 zagrebačke Metropolitanske knjižnice, Kontekst nastanka i primjene srednjovjekovnoga glazbenoga rukopisa, HMD, Serija Muzikološke studije, br. 7, ur. Stanislav Tuksar, Zagreb, 2003.

2009.

Osnovna glazbena škola Jakova Gotovca Sinj – Oris povijesti (1958.-2008.). U prigodi proslave 50. obljetnice glazbenog školstva u gradu Sinju, Split, OGŠ Jakova Gotovca Sinj, ur. Jadranka Agnić, 2009.

2012.

Najstarija misna knjiga srednjovjekovne Pule (11. stoljeće) –

Notirani glazbeni kodeks iz Samostana franjevaca konventualaca u Šibeniku, tzv. šibenski “Liber sequentiarum et sacramentarium”, HMD, Serija Muzikološke studije, br. 15, ur. Stanislav Tuksar, Zagreb, 2012.

Znanstveni radovi:

2003.

Among the Beneventan, Italian, South German and Hungarian Traditions – Research Aspects of Croatian Medieval Plainchant Sources, Journal of Croatian Studies, Vol. 42, 2003., (za 2001.), New York, 53-71.

Non Beneventan Plainchant Relics in Medieval Dalmatia, Journal of Croatian Studies, Vol. 42, 2003., (za 2001.), New York, 71-93.

Raritetni napjevi u čast lokalnih patrona-odabir i rekonstrukcija napjeva iz repertoara hrvatskih i talijanskih liturgijsko-glazbenih kodeksa, “Religijske teme u glazbi. Zbornik radova međunarodnog simpozija održanog u Zagrebu 15. prosinca 2001.” (ur. M. Steiner), Filozofsko-teološki fakultet Družbe Isusove, Zagreb, 2003., 49-69.

2004.

“The so-called ‘Liber sequentiarum et sacramentarium’ Šibenik, Monastery of Franciscans the Conventuals, 11th Century: The Oldest Medieval Missal of Pula, Istria”, Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 45/1-2 (2004.), 37-54.

2005.

Hrvatski srednjovjekovni glazbeni kodeksi – na razmeđi različitih kulturnih  tradicija, Svečani zbornik u čast Tomislava Raukara, ur. N. Budak, Filozofski fakultet Zagreb, 2005., 107-120.

2006.

Kirchenmusik Kroatiens: vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Ein Überblick, Kirchenmusik auf dem Balkan, Weger, Verlag, Brunnen, 2006., 97-119.

2008.

Fra Josip Ante Soldo, glazbenik i muzikolog, “Fra  Josip Ante Soldo. Život i djelo”, Zbornik radova sa simpozija održanog u Sinju, 6. listopada 2006., ur. Z. Tolić, Split, Dalmacijapapir Split, 2008., 117-136.

Primjeri jednostavnog liturgijskog višeglasja iz Hrvatske u europskom kontekstu, Arti musices, 39/1, (2008.), 3-33.

Iz repertoara hrvatskih srednjovjekovnih glazbenih kodeksa-napjevi u čast lokalnih svetaca, Hagiologija: kultovi u kontekstu, Zbornik radova prvog kongresa «Hagiothece», održanog u Dubrovniku u listopadu 2005. , ur. A. Marinković i T.Vedriš , Zagreb, Leykam International d. d., 2008., 77-87.

Sinjski kantuali fra Petra Kneževića (1767.) u kontekstu “ polifonije semplice” i “cantus fractusa” konkordanca u talijanskim izvorima, Povijesni prilozi , 34, 2008., 123142.

2009.

Iz rukopisno-glazbene riznice samostana dominikanaca u Starom Gradu na Hvaru (15.-16. st.): Prilog tradiciji srednjovjekovne “jednostavne polifonije” iz Hrvatske, Humanitas et litterae: Zbornik u čast Franje Šanjeka, ur. L. Čoralić i S. Slišković, Dominikanska naklada Istina – Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009., 803-817.

Najstariji sakramentar srednjovjekovne Istre iz 1050. godine u kontekstu europskih liturgijskih kodeksa, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU,  26 (2009.), 148.

Svjedočanstvo Notkerove zbirke »Liber ymnorum« iz Hrvatske: Sekvencijar najstarijega pulskog misala (Hr-Šibfr) iz 11. stoljeća. Paleografska i repertoarna analiza, Croatica Christiana periodica, časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 63, 2009., 1-42.

2010.

“Die Musikkultur Dalmatiens im Mittelalter”, Dalmatien als europäischer Kulturraum, radovi sa simpozija «Dalmatien als Raum europäischer Kultursynthese», održanog u Bonnu, 6.-10.10. 2003., ur. W. Potthoff, A. Jakir, M. Trogrlić, N. Trunte, Filozofski fakultet u Splitu, Odsjek za povijest, Split, 2010., 549-558.

«Armonia concinnans, nostra canat mela mellita…». Primjer predaje sekvencne melodije ‘Mater’ u pulskome misalu iz 11. stoljeća, Musicologie sans frontièresMuzikologija bez granica, Svečani zbornik za Stanislava Tuksara, ur. I. Cavallini i H. White, Zagreb, HMD, Serija muziklološki zbornici br. 13, 2010., 31-44.

2011.

Muzikološki prikaz edicije, Tradicijsko crkveno pučko pjevanje u Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja, ur. S. Grgat, Split, Zbornik Kačić, serija Nova et vetera, sv. 5,  Split, 2011., 11-15.