Doktorandi

Na ovoj stranici će se objavljivati informacije o doktorandima, njihovim mentorima i temama doktorskih radova.

Zabranjeno tiskanje ili distribuiranje radova bez suglasnosti autora!

1. generacija:

 • Dolores Butić
  Tema: Naratološka i kulturološko socijalna analiza djela Obsidio Iadrensis (predan sinopsis)
  Mentor: prof. dr. sc. Nenad Ivić, red. prof.
 • Ivica Buzov
  Tema: Đakovo i Bosanska biskupija u srednjem vijeku. Počeci, razvoj i gašenje (1239.-1536.) (tema)
  Mentori: dr. sc. Stanko Andrić, znan. savj. i
  prof. dr. sc. Neven Budak, red. prof.
 • Krešimir Karlo
  Tema: Sakralna arhitektura Zagrebačke biskupije od 13. do 16. stoljeća. Kalnički, Komarnički i Čazmanski arhiđakonat  – organizacija prostora, struktura, održivost (tema)
  Mentori: prof. dr. sc. Neven Budak, red. prof. i
  prof. dr. sc. Predrag Marković, red. prof.
 • Ozren Kosanović
  Tema:  Obalno područje od Trsata do Senja i otok Krk u XIV. i XV. stoljeću  (tema)
 • Lucija Krešić (r. Radoš)
  Tema:  Jezično-paleografska analiza kodeksa Passionale MR 164 (tema)
 • Kosjenka Laszlo Klemar
  Tema: Bribir i organizacija teritorija od kasne antike do Šubića (tema)
  Mentor:  prof.dr.sc. Miljenko  Jurković, red. prof.
 • Linda Mijić
  Tema:  Leksik inventara fonda Veličajne općine zadarske Državnog arhiva u Zadru (godine 1325.–1385.) (tema)
 • Tihana Puc
 • Mladen Radić
  Tema:  Povijest obitelji Iločkih u svijetlu arheoloških istraživanja (Novija povijesna i arheološka istraživanja Ružice grada  i palasa u Iloku).
  Mentori: dr.sc.  Stanko Andrić, znan. savj. i
  dr. sc. Željko Tomičić
 • Vesna Slaviček
  Tema:  Lovran u okviru istočnoliburnijskog područja od polovice XII. stoljeća do Madridskog mira 1617. godine (tema)
  Mentori:  prof. dr. sc. Miroslav Bertoša i
  prof. dr. sc. Vesna Bauer Munić
 • Maja Zeman
  Tema:  Uloga kasnoantičkih spomenika u organizaciji teritorija ranosrednjovjekovne hrvatske kneževine (tema)
 • Marina Zgrablić
  Tema: Svetački kultovi u Istri u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku (tema, odobren sinopsis)
  Mentori: prof. dr. sc. Rajko Bratož (FF Ljubljana) i
  dr. sc. Branka Migotti, znan. savj.

2. generacija:

 • Anita Bartulović
  Tema:  Zadarski notar Petar Perencan i njegova knjiga imbrevijatura (tema)
  Mentor: dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, red. prof.
 • Ivan Basić
  Tema:  Kasnoantički i ranosrednjovjekovni sarkofazi na istočnoj obali Jadrana. Korpus spomenika, tipologija i stil. Epigrafija. Ikonografija. Povijesni aspekti (tema)
  Mentor: prof. dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof.
 • Ana Gržinčić
  Tema:  Filološka analiza Dvigradskog statuta (tema)
  Mentor: prof. dr. sc. Olga Perić
 • Sandra Ivović
  Tema: Školovanje i obrazovanje u dalmatinskim gradovima u 15. i 16. stoljeću (tema)
  Mentor:  prof. dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus, izv. prof.
 • Ivan Missoni
 • Stijepo Stjepović
  Tema:  Politička i književna djelatnost Fridriha II. kao uzor Alfonsu X. Mudrom i njegovu dvoru (tema)
  Mentor: dr. sc. Nenad Ivić, red. prof.
 • Ivan Šutić
 • Marijana Tomić
  Tema: Organizacija i aproprijacija tekstova hrvatskoglagoljskih brevijara na razmeđu rukopisne i tiskane tradicije (odobren sinopsis-DR.SC.-01CV i bibliografija)
  Mentori:  prof. dr. sc. Mateo Žagar, red. prof. i
  prof. dr. sc. Zoran Velagić, izv. prof.
 • Sanja Gotovac (r. Žižić)

3. generacija:

 • Goran Bilogrivić
  Tema: Etnički identiteti u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj – materijalni i pisani izvori (odobren sinopsis)
  Mentori: dr. sc. Mirja Jarak, red. prof.
  prof. dr. sc. Neven Budak, red. prof.
 • Maja Cepetić
 • Danko Dujmović
  Tema: Elementi kulturnog pejsaža zapadnog dijela međuriječja Save i Drave u dokumentima 12. – 13. stoljeća (tema)
  Mentori: prof.dr.sc. Vladimir P. Goss, red. prof. i
  prof.dr.sc. Neven Budak, red. prof.

4. generacija:

 • Miroslav Barun
 • Antonio Gotovac
 • Tomislav Matić
  Tema: Ivan Vitez od Sredne – Prelat i humanist XV. stoljeća (DR.SC.-01)
  Mentori: prof.dr.sc. Borislav Grgin, red. prof. i
  prof. dr. sc. Nenad Ivić, red. prof.
 • Marina Metelko
 • Danijel Petković
  Tema: Srednjovjekovna topografija gornjeg i srednjeg Pobosuća (odobren sinopsisDR.SC.-01)
  Mentori: prof.dr.sc. Borislav Grgin, red. prof.  i
  dr.sc. Stanko Andrić, viši znanstveni suradnik

5. generacija:

 • Nikolina Antonić
 • Kosana Jovanović
 • Kristian Paskojević
 • Jasna Šarić

6. generacija:

 • Vera Blažević Krezić
  Tema: Jezik Misala Dragutina Antuna Parčića
  Mentori: prof. dr. sc. Mateo Žagar, red. prof. (FFZg) i
  prof. dr. sc. Milica Lukić, izv. prof.  (FFOs)
 • Sandra Begonja
 • Danijel Jelaš
 • Kristijan Kuhar
 • Branka Poropat

7. generacija (prijave i upisi u tijeku)